คอนโดส่วนตัว 3 ห้อง ให้เช่า รายวัน / รายเดือน

 

 Valid Period Daily rate  Weekly rate Monthly Rate
1st May 2015 - 31st Oct 2015 7,000 40,000 130,000
1st Nov 2015 - 20th Dec 2015 8,000 45,000 130,000
21st Dec 2015 - 10th Jan 2016 9,000 50,000 130,000
11th Jan 2016 - 30th Apr 2016 8,000 45,000 130,000

 

หมายเหตุ:- สำหรับรำคำรำยวัน เข้ำพักช่วงวันหยุดต่อเนื่อง คิดเพิ่มคืนละ 1,000 บำท
รายคาดังกล่าว รวมสิ่งต่อไปนี้

  • ทา ความสะอาดและเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
  • ค่าน้า
  • ค่าไฟ